pag-aaral sa Biblia

Marso 13, 2010

Bible Study Computer Skills

Kung maaari mong Google maaari mong pag-aaral ng Biblia.

There are a number of computer programs available. May isang numero ng mga programa sa computer na magagamit. What type and how much material you are interested in will determine which program to purchase. Ano ang uri at kung magkano ang materyales na kayo ay interesado sa mga ito ay tukuyin kung aling mga programa para sa pagbili. One of the lowest cost, easiest to use and most useful programs is, The Bible Library Version 4.0, by Ellis Enterprises. Isa sa mga pinakamababang gastos, pinakamadaling gamitin at karamihan sa mga kapaki-pakinabang na programa ay, Ang Biblia Library Version 4.0, sa pamamagitan ng Ellis Enterprises.

Free Trial Version: http://www.5star-shareware.com/Windows/Hobby/Religion-Spirituality/bible-library.html Libreng Pagsubok Version: http://www.5star-shareware.com/Windows/Hobby/Religion-Spirituality/bible-library.html

This site contains a number of Bible programs to download: Ang site na ito ay naglalaman ng isang numero ng mga programa ng Biblia upang i-download:

Http://wareseeker.com/free-bible-library-4.0/ Http: / / wareseeker.com/free-bible-library-4.0 /

I find it best to stick with one Bible version. Tingin ko ito ang pinaka-stick sa isa sa Bibliya na bersyon. There is little to be gained by switching from Bible to Bible or comparing texts in multiple versions. May maliit na nakukuha sa pamamagitan ng paglipat mula sa Biblia sa Biblia o ng paghahambing ng mga teksto sa iba’t-ibang mga bersyon. This is known as leaning on an arm of flesh, or relying upon another person to supply an interpretation. Ito ay kilala bilang pagkahilig sa isang braso ng laman, o umaasa sa ibang tao na magbigay ng isang interpretasyon.

Simple searches are conducted by inserting a word or group of words into a search window and viewing the results. Simple paghahanap ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagpasok ng isang salita o grupo ng mga salita sa isang window sa paghahanap at pagtingin sa mga resulta. The one feature I like about the Bible Library Version 4.0 by Ellis Enterprises is the ability to quickly copy texts. Ang isa sa tampok na gusto ko ang tungkol sa Biblia ng Library Version 4.0 sa pamamagitan ng Ellis Enterprises ay ang kakayahan upang mabilis na kopyahin ang teksto. Simply highlight the text and press the COPY button. Kailangan lang i-highlight ang teksto at pindutin ang pindutan ng KOPYA. This places the text into a word document. Ito ang lugar ng mga teksto sa isang dokumento na salita. It also includes the book, chapter and verse information. Ito rin ay kasama ang mga libro, kabanata at berso impormasyon. Most programs do not do this for you. Karamihan sa mga programa ng hindi gawin ito para sa iyo. This saves a lot of time. Ito ay ini-imbak ang isang pulutong ng mga oras.

Once you learn to do simple word studies you will find very little use for references and commentaries. Sa sandaling malaman mo na gawin mga simpleng pag-aaral ng salita ay makikita mo napakakaunting gamitin para sa mga sanggunian at commentaries. It may not be worth the money to purchase the more expensive Bible study programs. Hindi ito maaaring katumbas ng halaga ng pera upang bumili ng mas mahal Biblia programa sa pag-aaral. Make sure you purchase a Bible program that includes a concordance. Siguraduhin mo bumili ng isang Biblia na programa na kinabibilangan ng isang kasunduan.

This is a site taht offers free concordance downloads: Ito ay isang site na nag-aalok ng libreng pag-download kasunduan:

Http://download.cnet.com/3-Bible-Concordance/3000-2135_4-10440151.html Http: / / download.cnet.com/3-Bible-Concordance/3000-2135_4-10440151.html

This site has Bibles, concordances and dictionaries. Ang site na ito ay may Bibles, concordances at dictionaries. It also contains a page which lists the words in the Bible and will supply a list of texts the word is found in. This is all you will need to do online Bible word studies. Ito rin ay naglalaman ng isang pahina na kung saan ay naglilista ng mga salita sa Biblia at supply ng isang listahan ng mga teksto ang salita ay natagpuan ka na ito ay ang lahat ng kailangan mong gawin sa online Biblia pag-aaral ng salita.

http://www.biblerick.com/biblebooks.html#Old Http: / / http://www.biblerick.com / biblebooks.html # Old

On Line Bible Search Site: On Line Biblia Search Site:

http://www.biblegateway.com/ Http: / / http://www.biblegateway.com/

http://www.biblestudytools.com/concordances/strongs-exhaustive-concordance/ Http: / / http://www.biblestudytools.com/concordances/strongs-exhaustive-concordance/

http://www.abibleconcordance.com/ Http: / / http://www.abibleconcordance.com/

Http://bible.logos.com/#q=&ref=Ge%201&ver=KJV&tab=home&content= Http: / / bible.logos.com / # q = & ref = GE% 201 & ver = KJV & tab = tahanan & nilalaman =

Advertisements

Mag-iwan ng Puna »

Walang puna.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s

Sumulat ng Blog sa WordPress.com.

%d bloggers like this: