pag-aaral sa Biblia

Oktubre 9, 2010

Panginoon ng ang Harvest Mateo 9

Filed under: simpleng pag-aaral — Mga kataga, , , — Ez1 Realty @ 3:47 hapon

KJV Mateo 9:37-38

37. Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few; Nang magkagayo’y sinabi niya sa kaniyang mga alagad, ani Ang tunay ay sagana, ngunit ang mga manggagawa ay ilang;
38. 38. Pray ye therefore the Lord of the harvest , that he will send forth labourers into his harvest . Ipanalangin ninyo kaya ang Panginoon ng aanihin, na siya ay magpadala ng balik manggagawa sa kaniyang aanihin.

In this parable, Jesus is referring to a harvest. Sa talinghagang ito, si Jesus ay tumutukoy sa isang anihan. The fields are full, it promises to be a successful crop. Ang mga patlang ay puno, ito pangako na maging isang matagumpay na i-crop. But there are not enough people to bring harvest the crop. Ngunit may mga hindi sapat na mga tao na magdala ani ang i-crop.

We are not told what the crop is, but once the crop is ripe, it must be harvested, or it may spoil if it remains on the field. Kami ay hindi sinabi kung ano ang i-crop ang ay, ngunit sa sandaling i-crop ang hinog na, dapat ito ay ani, o maaaring ito inagaw kung ito ay nananatiling sa mga patlang. Jesus asks His listeners to pray because there is an sense of urgency. Nagtatanong Jesus ang Kanyang mga tagapakinig na manalangin dahil diyan ay isang katinuan ng madaliang.

The spiritual meaning of the word harvest can be found by comparing a number of verses containing the word. Ang espirituwal na kahulugan ng mga salita ani ay matatagpuan sa pamamagitan ng paghahambing ng isang bilang ng mga talata na naglalaman ng mga salita.

Harvest Ani

Joel 3:13-14 KJV Put ye in the sickle, for the harvest is ripe : come, get you down; for the press is full, the fats overflow; for their wickedness is great. Joel 3:13-14 KJV Ilagay ninyo sa panggapas, sapagka’t ang aanihin ay hinog na: dumating, makakuha ka down; para pindutin ang mga puno na, ang taba overflow; para sa kanilang kasamaan ay malaki. (14) Multitudes, multitudes in the valley of decision: for the day of the LORD is near in the valley of decision. (14) karamihan, mga karamihan sa libis ng pasiya: sapagka’t ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na sa libis ng pasiya.

Matthew 13:39 KJV The enemy that sowed them is the devil; the harvest is the end of the world ; and the reapers are the angels. Mateo 13:39 KJV Ang kaaway na naghasik ng mga ito ay sa diablo; ang ani ay ang katapusan ng mundo, at ang mga mangaani ay ang mga anghel.

Revelation 14:15 KJV And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Thrust in thy sickle, and reap: for the time is come for thee to reap; for the harvest of the earth is ripe. Apocalipsis 14:15 KJV At isa pang anghel na lumabas mula sa templo, na sumisigaw ng malakas na tinig sa kaniya na nakaupo sa ulap, malakas na tulak sa iyong panggapas, at gumapas: para sa mga oras ay dumating para sa iyo upang anihin; para ang ani ng lupa ay hinog.

The harvest represents the end of the world. Ang ani ay kumakatawan sa katapusan ng mundo.

Advertisements

Mag-iwan ng Puna »

Walang puna.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s

Sumulat ng Blog sa WordPress.com.

%d bloggers like this: