pag-aaral sa Biblia

Disyembre 15, 2010

Dalhin ang aking pamatok Matthew ka 11

KJV Mateo 11:28. Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest . Dumating sa akin, kayong lahat na manggagawa at mga mabibigat na kargado, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. 29. 29. Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. Dalhin ang aking pamatok sa iyo, at matuto ng sa akin: sapagka’t ako’y maamo at mapagpakumbabang sa puso: at kayo’y ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. 30. 30. For my yoke is easy, and my burden is light. Para sa aking pamatok ay madali, at ang aking pasan ay ilaw.

We labor on this earth under heavy burdens. Kami ng manggagawa sa daigdig na ito sa ilalim ng mabigat na pasanin. Jesus offers us rest. Si Jesus ay nag-aalok sa amin ng pahinga. He invites us to share His yoke and learn from Him. Siya imbitasyon sa amin upang ibahagi ang Kanyang pamatok at matuto mula sa Kanya. The stronger bull under the yoke is usually the leader. Ang mas malakas na toro sa ilalim ng pamatok ay karaniwang ang mga lider. In this case Jesus promises, He is meek and lowly in heart, a condition of His leadership, leading to rest for our souls. Sa kasong ito pangako Jesus, Siya ay maamo at mababang-loob sa puso, isang kondisyon ng kanyang pamumuno, na humahantong sa iba para sa aming mga kaluluwa. His yoke is easy, and His burden is light. Kanyang pamatok ay madali, at ang Kanyang pasanin ay liwanag.

To gain a deeper spiritual meaning a few of the key words will be compared with other texts. Upang makakuha ng isang mas malalim na espirituwal na kahulugan ng ilang sa mga susi salita ay inihambing sa iba pang teksto.

Labour Labour

 

Labour not to be rich: cease from thine own wisdom. Labour hindi sa pagyaman; tumigil sa iyong sariling karunungan. Except the LORD build the house, they labour in vain that build it: Yea, I hated all my labour which I had taken under the sun: because I should leave it unto the man that shall be after me. Maliban sa Panginoon magtayo ng bahay, labor nila sa walang kabuluhan na magtayo ito: Oo, ako kinasusuklaman ang lahat ng aking labor na ako ay kinuha sa ilalim ng araw: sapagka’t ko dapat iwanan ito sa lalake na magiging pagkatapos ko. What profit hath a man of all his labour which he taketh under the sun? Anong pakinabang ang isang lalake sa lahat ng manggagawa ang kanyang kung saan siya kinuha sa ilalim ng araw? Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labour that I had laboured to do: and, behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Pagkatapos ako ay tumingin sa lahat ng mga gawa na aking mga kamay ay ginawa, at sa mga labor na ako ay nahirapan na gawin: at, narito, ang lahat ay walang kabuluhan at inis ng espiritu, at walang tubo sa ilalim ng araw. For what hath man of all his labour, and of the vexation of his heart, wherein he hath laboured under the sun? Sapagka’t ano ang lalake sa lahat ng manggagawa ang kanyang, at ng mga pang-inis ng kanyang puso, kung saan siya nahirapan sa ilalim ng araw? All the labour of man is for his mouth, and yet the appetite is not filled. Lahat ng mga gawa ng tao ay para sa kaniyang bibig, at pa gana ang hindi napuno. Wherefore do ye spend money for that which is not bread? Ngano ba nga gumastos ng salapi sa hindi pagkain? and your labour for that which satisfieth not? at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog? hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. inyong pakinggan sa akin, at magsikain kayo ng mabuti, at hayaan ang iyong kaluluwa kaluguran mismo sa katabaan. For there is a man whose labour is in wisdom, and in knowledge, and in equity; yet to a man that hath not laboured therein shall he leave it for his portion. Sapagka’t may isang tao na ang paggawa ay sa karunungan, at kaalaman, at sa katarungan; pa sa isang lalake na hindi nahirapan doon ay siya iwanan ito para sa kanyang bahagi. This also is vanity and a great evil. Ito rin ay walang kabuluhan at malaking kasamaan. Our necks are under persecution: we labour, and have no rest. Ang aming mga leeg ay sa ilalim ng pag-uusig: labor namin, at magkakaroon ng kapahingahan. The labour of the righteous tendeth to life: the fruit of the wicked to sin. Ang gawa ng matuwid tendeth sa buhay: ang bunga ng masama sa kasalanan. Proverbs 23:4, Psalms 127:1, Ecclesiastes 2:18, Ecclesiastes 1:3, Ecclesiastes 2:11, Ecclesiastes 2:22, Ecclesiastes 6:7, Isaiah 55:2, Ecclesiastes 2:21, Lamentations 5:5, Proverbs 10:16. Kawikaan 23:04, Awit 127:1, Ecclesiastes 2:18, Ecclesiastes 01:03, Ecclesiastes 2:11, Ecclesiastes 2:22, Ecclesiastes 06:07, Isaias 55:2, Ecclesiastes 2:21, 5:05 pagpipighati, Kawikaan 10:16.

Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed. Labour hindi para sa pagkaing namamatay, ngunit para na pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ang Anak ng tao ay ibibigay sa inyo: sapagka’t siya ay Diyos Ama sealed. I sent you to reap that whereon ye bestowed no labour: other men laboured, and ye are entered into their labours. Sinugo ko upang anihin na kung saan kayo ipinagkaloob ng labor: iba lalake nagpagal, at kayo’y pumasok sa kanilang mga gawa. I have shewed you all things, how that so labouring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive. Ako ay may nagpakita sa iyo ang lahat ng mga bagay, na kaya nakakapagod inyong dapat suportahan ang mga mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. For we are labourers together with God: ye are God’s husbandry, ye are God’s building. Sapagkat tayo laborers kasama ng Dios: kayo’y mga Diyos pagbubukid, kayo sa Diyos na gusali. Remembering without ceasing your work of faith, and labour of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father; For therefore we both labour and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Saviour of all men, specially of those that believe. Remembering walang patid ang iyong mga gawa ng pananampalataya, at paggawa ng love, at pagtitiis ng pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo, sa paningin ng Diyos at ating Ama; Para kaya’t namin pareho ang labor at magdusa kapintasan, dahil kami ay tiwala sa Diyos na buhay, na ang Tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga na naniniwala. Let us labour therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Tayo ng labor kaya ang pumasok na iba, baka anumang tao mahulog matapos ang parehong halimbawa ng kawalan ng pananampalataya. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth: Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; and their works do follow them. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi sa akin, Isulat mo, Mapapalad ang mga patay na mamamatay sa Panginoon mula ngayon: Oo, ang sabi ng Espiritu, upang sila’y nagpahinga sa kanilang mga gawa; at kanilang mga gawa sundin ang mga ito. John 4:38, John 6:27, Acts 20:35, 1 Corinthians 3:9, 1 Thessalonians 1:3, 1 Timothy 4:10, Hebrews 4:11, Revelation 14:13 Juan 4:38, Juan 6:27, Gawa 20:35, 1 Corinto 03:09, 1 Tesalonica 1:03, 1 Timothy 4:10, Hebreo 4:11, Apocalipsis 14:13

Rest Pahinga

And it shall come to pass in the day that the LORD shall give thee rest from thy sorrow, and from thy fear, and from the hard bondage wherein thou wast made to serve, Rest in the LORD, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. At mangyayari sa araw na ang Panginoon ay bibigyan ka ng kapahingahan sa iyong kapanglawan, at sa iyong mga takot, at sa mabigat na pagkaalipin kung saan ikaw ay ginawa upang maglingkod, magpahinga sa Panginoon, at maghintay ng pagtitiis sa kaniya: mabugnot hindi sarili dahil sa kaniya na prospereth sa kaniyang lakad, dahil sa ang tao na nagdadala ng masamang katha upang pumasa. And in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people; to it shall the Gentiles seek: and his rest shall be glorious. At sa araw na magkakaroon ng isang ugat ng Jesse, na tatayo para sa isang watawat ng bayan; na ito ay ang mga Gentil hahanapin: at kaniyang kapahingahan ay magiging maluwalhati. For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the Sabbath day, and hallowed it. Para sa anim na araw ang Panginoon ginawa ang langit at lupa, ang dagat, at lahat na sa kanila ay, at nagpahinga sa ikapitong araw: bakit ang Panginoon pinagpala ang araw ng sabbath, at banal na ito. It is a sign between me and the children of Israel for ever: for in six days the LORD made heaven and earth, and on the seventh day he rested, and was refreshed. Ito ay isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailan man: sapagka’t sa anim na araw ang Panginoon ginawa ang langit at lupa, at sa ikapitong araw nagpahinga, at naginhawahan. Let us labour therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Tayo ng labor kaya ang pumasok na iba, baka anumang tao mahulog matapos ang parehong halimbawa ng kawalan ng pananampalataya. And the spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the LORD; Isaiah 14:3, Psalms 37:7, Isaiah 11:10, Exodus 20:11, Exodus 31:17, Hebrews 4:11, Isaiah 11:2 At ang Espiritu ng Panginoon ay sasa kaniya, ang espiritu ng karunungan at unawa, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon; Isaias 14:03, Salmo 37:7, Isaias 11: 10, Exodo 20:11, Exodus 31:17, Hebreo 04:11, Isaias 11:02

But the seventh year thou shalt let it rest and lie still; that the poor of thy people may eat: and what they leave the beasts of the field shall eat. Ngunit ang ikapitong taon ka ipahinga ito at kasinungalingan pa rin; na ang mga dukha sa iyong bayan ay maaaring kumain: at kung ano ang iwan sila ng mga hayop sa bukid ay kumain. In like manner thou shalt deal with thy vineyard, and with thy oliveyard. Sa gayon ding paraan ay pakikitungo mo sa iyong ubasan, at ng iyong oliveyard. The LORD thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing. Ang Panginoon mong Dios sa gitna mo ay makapangyarihan; ililigtas niya, siya ay magagalak sa iyo na may kagalakan; siya magpapahinga sa kaniyang pagibig, siya ay kagalakan sa iyo sa pagkanta. Exodus 23:11, Zephaniah 3:17. Exodo 23:11, Sofonias 3:17.

Learn Malaman

A wise man will hear, and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels: Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning. Ang pantas na tao ay marinig, at dagdagan ang pag-aaral; at isang tao ng pagunawa ay tamuhin pantas na payo: Bigyan ng pagtuturo upang ang pantas, at siya’y magiging lalong pantas pa: magturo sa isang tao lamang, at siya’y lalago sa pagkatuto. And it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life: that he may learn to fear the LORD his God, to keep all the words of this law and these statutes, to do them: I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments. At mangyayari na sa kaniya, at siya’y basahin doon ang lahat ng mga araw ng kaniyang buhay: upang siya’y matuto na matakot sa Panginoon niyang Dios, upang panatilihin ang lahat ng mga salita ng kautusang ito at mga palatuntunang ito, na gawin ang mga ito: aking pupurihin ka pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka aking natutuhan ang mga matuwid mong kahatulan. Thy hands have made me and fashioned me: give me understanding, that I may learn thy commandments. Ang iyong mga kamay ay may ginawa sa akin at nagbigay anyo sa akin: bigyan ako ng unawa, upang malaman ko ang iyong mga utos. The Lord GOD hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary: he wakeneth morning by morning, he wakeneth mine ear to hear as the learned. Ang Diyos ay Panginoon na ibinigay sa akin ang dila ng mga natutunan, na dapat kong malaman kung paano magsalita ng isang salita sa panahon sa kaniya na pagod: siya wakeneth umaga, siya wakeneth aking pakinig upang makinig na gaya ng natutunan. Proverbs 1:5, Proverbs 9:9, Deuteronomy 17:19, Psalms 119:7, Psalms 119:73, Isaiah 50:4. Kawikaan 01:05, Kawikaan 09:09, Deuteronomy 17:19, Awit 119:7, Mga Awit 119:73, Isaias 50:4.

They also that erred in spirit shall come to understanding, and they that murmured shall learn doctrine. Sila rin na nagkamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa, at sila ay nagreklamo na dapat malaman doktrina. It is good for me that I have been afflicted; that I might learn thy statutes. Ito ay mabuti para sa akin na ako’y napighati; upang aking malaman ang iyong mga palatuntunan. This only would I learn of you, Received ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? Ito lamang ang gusto ko matutunan sa inyo, Natanggap ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, o sa pamamagitan ng pagdinig ng pananampalataya? For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Para sa anomang bagay na nasusulat noong unang panahon ay isinulat para sa aming pag-aaral, na namin sa pamamagitan ng pagtitiis at kaginhawaan ng mga kasulatan ay maaaring magkaroon ng pag-asa. Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. Dagdagan na gawin din; hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaing bao. Isaiah 29:24, Psalms 119:71, Galatians 3:2, Romans 15:4, Isaiah 1:17. Isaias 29:24, Salmo 119:71, Galacia 3:02, Roma 15:04, Isaiah 01:17.

Advertisements

Mag-iwan ng Puna »

Walang puna.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

Lumikha ng libreng website o blog sa WordPress.com.

%d bloggers like this: