pag-aaral sa Biblia

Enero 17, 2013

Mark 7:24-30 Tinapay para sa Aso

Marcos 7:24:30– 24 Mula roon, umalis si Jesus at pumunta sa mga
lupaing nasasakupan ng Tiro at Sidon. Pumasok siya sa bahay at ayaw
niyang malaman ng sinuman na naroroon siya, ngunit hindi siya
makapagtago. 25 Ito ay sapagkat narinig ng isang inang may anak na
babae, na inaalihan ng karumal-dumal na espiritu, na naroroon si
Jesus. Pumunta siya kay Jesus at nagpatira pa sa kaniyang paanan. 26
Ang babae ay taga-Grescia, ipinanganak sa Sirofenicia. Hiniling niya
kay Jesus na palabasin ang demonyo mula sa kaniyang anak. 27 Ngunit
sinabi ni Jesus sa kaniya: Hayaan munang mabusog ang mga anak sapagkat
hindi mabuti na kunin sa mga anak ang tinapay at itapon sa mga aso. 28
Subalit ang babae ay sumagot kay Jesus: Totoo, Panginoon. Sapagkat
maging ang mga aso man na nasa ilalim ng hapag kainan ay kumakain ng
mga nahuhulog na mumo mula sa mga anak. 29 Sinabi ni Jesus sa kaniya:
Dahil sa sinabi mong ito, lumakad ka na. Lumabas na ang demonyo sa
iyong anak. 30 Pagdating ng babae sa kaniyang bahay, nakita niyang
lumabas na ang demonyo sa kaniyang anak. Ang kaniyang anak ay nakahiga
sa kama.

Pumasok si Jesus sa kabisera ng ekonomiya sa mundo, sa Tiro upang doon
ay makapagpahinga. Bagamat katakataka ang Kanyang desisyon na pumunta
dun at subukang ito’y panatilihing lihim ang Kanyang paglalakbay sa
Tiro. May isa lamang na lugar kung saan sinubukan Niya upang itago ang
Kanyang pagkakakilanlan; ito ay ang Jerusalem kung saan Siya’y
naglakbay sa panahon ng paskua. Bakit kaya kailangan itago ni Jesus
ang Kanyang pagkakakilanlan sa Kabisera ng pananalapi at relihiyon sa
mundo? Ito ang lokasyon na sa tingin natin ay kinakailangan nang
pinakamataas, kalubus-lubusaan at pinakamahalagang uri ng trabaho. Sa
pagtatapos ng Kanyang ministeryo, malawakan Siyang nangangaral sa
Jerusalem, ngunit makita natin ang maliit lamang na ebidensiya sa
Kaniyang gawain sa Tiro at nitong mga huling kapanahunan, bagaman
sinasabi sa atin ni Marcos na binisita ni Jesus ang Tiro sa
kapanahonan ng Kanyang pagmiministeryo.

Sa lahat ng mga residente sa Tiro, ang pinakamataas na ranggong
opisyal ng kawal, Kapitan ng mga industriya, mga negosyante, mga
nagmamay-ari ng bangko, dalubhasa sa pananalapi at iba pang
makapangyarihan at maimpluwensyang tao, sino ang lumapit kay Jesus?
Isang hentil, taga-Grecia, ipinanganak sa Sirofenicia. Paano niya
narinig ang tungkol kay Jesus? Ano ang nalalaman niya tungkol sa
Kanya? Siguro narinig niya ang tungkol kay Jesus mula sa mga taong
nakarinig kay Jesus na nagsalita, nakakitang marami Siyang pinagaling
at pinalayas na mga demonyo. Alam nating ang babaeng ito ay lumapit
kay Jesus upang iligtas ang kanyang anak na babae. Isa sa
pinakamarangal na gawain na ginagampanan ng maraming mga kababaihan.
Isang sakrispisyo na kailanma’y hindi napuna at napansin ng karamihan.
Hindi nakapagtataka na isinasagawa ang mga ito ng Espiritu sa sentro
ng kabisera ng ekonomiya sa mundo. Isang hindi pangkaraniwan na babae
na minsa’y hindi napuna ng karamihan dahil siya ay naiiba sa lahat.
Ang kanyang damit ay simply, na malinaw na nagpapakita na siya’y salat
sa kayamanan. Oo, nakikita siya ng mga tao. Alam ng mga tao na siya’y
nandiyan, ngunit sila ay walang interes na alamin at makibahagi sa
kanyang pasanin na dinadala. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng karamihan
at sa mundo, siya lamang ay isang ina.

Ano sa tingin mo ang panahon ngayon? May nagbago ba? Maraming mga tao
ang nagsasabi at nagmamalaking ang babae ay kumakatawan ng isang
simbahan ayon Bibliya. Ngunit may alam ba silang teksto na
magpapakita, magpapatunay at susuporta sa kung ano ang sa tingin
nilang alam nila? Kaya ba nila? Sinubukan ba nilang alamin? Ano naman
ang tungkol sa isang babae na kumakatawan sa sangkatauhan, ang mga
pagmamalasakit, mga pasanin, at sakripisyo na ginagampanan ng isang
ina sa araw-araw? Ang mga tao ba’y may pagmamalasakit upang
matulongang matugunan ang panganailangan ng isang ina? Isang inang
naghahanap ng paraan dahil sa limitadong pondo. Naghahanap ng
kaparaanan ng sa gayon ay mapagkasya ang pagkain ng pamilya. Tinitiis
ang gutom ng sa gayon ay makakakain ang kanyang mga anak. Paano pa’t
hindi maipagdiwang ang kaarawan dahil sa kawalan ng badyet, maliban sa
kung ano ang kaya nyang ihanda. May pakialam ba ang mundo kung gaano
kalaki ang kahihiyan at kalungkutan na idinagdag nila sa kanya at ng
kanyang pamilya? May pakialam ba at ramdam ba ng mundo ang kalam na
naramdaman nya sa kanyang sikmura, ang bakas ng pag-aalala sa kanyang
mukha o ang sakit na kanyang nararamdaman? Ngayon isina-alang-alang na
ng gobyerno na ang “kahabagan” bilang isang tungkulin sa mundo, ngunit
ito ay hindi natin makikita sa kahit saan mang simbahan ngayon kompara
sa kapanahonan ni Jesus. Tingnan natin ang mga alagad ni Jesus. Nang
sinabi ng babae ang kanyang problema, may nag-alok lang ba sa kanya ng
yakap o anumang paraan upang mapagaan ang kanyang nararamdaman? Ngunit
ano ang sabi ng Kanyang mga alagad, hinimok nila si Jesus upang ang
babae ay lumayo sa kanila.” Ngunit hindi Niya siya tinugon ng kahit
isang salita. Nilapitan Siya ng kaniyang mga alagad at pinakiusapan na
sinasabi: Paalisin mo siya sapagkat sigaw siya nang sigaw habang
sumusunod sa atin.” (Mateo 15:23).

Marami sa mundong ito ang nahulog sa tukso na hindi masayod nang anung
paniniwala at pag-iisip. Habang minamasid ng mundo ang isang ina at
iba pang nagdurusa sa kamay ng mga pinili. Ang mga bangko at iba pang
kompanyang nagpapautang ay sinubukang samantalahin ang pagkakataon sa
mga nangangailangan upang singilin ito ng multa, mga naantalang bayad,
mas mataas na interes sa kung anumang rason. Kahit gaano pa man kaliit
ang mga ito, ang mga pampinansyal na institusyon tulad ng matatagpuan
sa Tiro ay gumagawa ng kaparaan upang mas lumago at umunlad ang mga
ito sa kahit ano pa mang kaparaanan. Kung kaya’t ang isang ina’y
humantong sa isang puntong napakahirap para sa kanya, ibibinta niya
ang kanyang singsing sa kasal, isang palatandaan ng mga magagandang
alalahanin, mga masasayang araw ng kanyang buhay at isang pag-asa sa
hinaharap. Ang hinaharap niya ngayon ang isang pag-asang makakaahon sa
isang linggong puno ng pagdurusa. Ang mga tusong mangangalakal ay
walang habag sa kanya, imbis na makatulong ay inaalok sya nito ng
kunwari mas mababa na interes upang ng sa gayon ay maisakatuparan ang
kanilang bawat pansariling kapakanan at plano. Ang isang mapagmahal na
ina ay walang mapagpipilian at walang magawa kundi ang subukang
maiahon ang isa pang linggo na mapakain ang mga anak at sa kabila nito
mabayaran ang iilang bayarin. Nag-atubili mang isanla ang kanyang
katapusang pag-asa ngunit pagkatapos ay walang ibang paraan kundi ang
ibigay ito sa mga kamay ng isang tusong mangangalakal. Ang Espiritu sa
gayo’y sinusubukan upang siya ay matulongan—sinusubukan upang
mahatulan ang tusong mangangalakal. Ang Espiritu’y umabot sa
kasukdulan ng budhi ng bawat mangangalakal sa sandaling ang isang
butil ay maipunla, butil ng kabutihan. Ang huling sinag ng pag-asa ay
magwawakas galing sa puso. Datapwa’t kunwa’y natakpan at pinawi ang
anumang sakit na naidudulot ng isang nagkakasalang budhi sa isang
isang kita mula sa pangangalakal.

Walang iba kundi ang babaeng ito ang kumakatawan sa mga taong inaapi
sa lipunan. Mga taong tinatawag ni Jesus dahil walang ibang makikinig
sa Kanya kundi sila, at sinabi Nya, “9 Pumunta nga kayo sa mga
lansangan at sinuman ang inyong matagpuan ay anyayahan ninyo sa
piging. 10 Lumabas nga ang mga alipin sa mga lansangan at dinala ang
lahat ng kanilang mga natagpuan. Dinala nila kapwa ang masama at
mabuti. Ang piging ay napuno ng mga panauhin”(Mateo 22:9-10). Ang mga
tao sa mundo ay nahulog sa isang kagaraan at mga pangako ng kayamanan
at kasaganaan sa mundo. Dinala ni Jesus ang Kanyang mga alagad sa Tiro
para sa isang pagsubok kung ang Kanyang mga alagad ba ay maakit o
mabighani sa pera. Maging ang paglingap at pagpapahalaga sa pera at
kapangyarihan ay makapagpapurol ng kanilang katinuan, na maghahatak sa
kanila papalayo mula sa Espiritu, pabalik sa mundo. Nakalimutan ba ng
mga alagad ni Jesus ang lahat ng mga leksiyon na itinuturo ni Jesus at
ang Kanyang pangako sa mga ito na bigyan sila Niya ng kakayahan upang
maunawaan ang lahat ng parabula, mga talinghaga na Kanyang sinasabi sa
bawat aralin nito? Nakalimutan ba nila kung paano pinakalma ni Jesus
ang unos o bagyo sa pamamagitan ng Kanyang salita, pagpapalayas ng
daan-daang demonyo, ang pagpapagaling Niya sa isang babaeng may
problema sa dugo, pagbuhay Niyang muli sa isang batang babae,
pagpapakain Niya sa 5000 ka tao, at ang paglalakad Niya sa ibabaw ng
tubig upang silay sagipin Niya? Kamangha-mangha kung paano ang isang
maliit na parala at kislap galing sa mundo ay maaari nitong
makalimutan. Hindi ba’t konting paghihirap na hinaharap ng mga
Israelita sa disyerto ay nakalimutan din nila kung paano at ano ang
buhay nila sa Ehipto bilang mga alipin? Hanggang ilang beses ba nilang
subukang sumuko at bumalik sa mundo ng pagiging alipin? Ang mga alagad
ni Jesus ngunit sa ibang paraan ay sinubukan din. Ang ilang sandali na
sila’y napapalibutan ng karangyaan at kasagaanan ay magiging dahilan
upang makalimutan nila ang mga leksiyon na iniukit ni Jesus sa
kanilang mga puso at isipan. Ang simpleng pag-iisip ng makamundong
kasaganaan ay magiging dahilan upang sila’y magiging espiritwal na
bulag at bingi. Nakalimutan nila na ang kanilang Guro ay may
kapangyarihan na galing sa langit. Ito ay isa pang panahon at
pagkakataon upang magkaroon ng isa pang leksiyon; isa pang panibagong
paalala upang pumukaw sa bawat isa.

Sinabi ni Jesus sa kanya, “Una ay dapat kong pakainin ang mga bata—ang
aking sariling pamilya, mga Hudyo. Hindi tamang kunin ang pagkain mula
sa mga bata at itapon ang mga ito sa mga aso.” Biglang naalala ng mga
alagad ni Jesus na Siya ay palaging nagsasalita sa pamamagitan ng
patalinghaga sa tuwing Siya’y nagtuturo sa kanila. Naisip nila ang
parabula sa nagpupunla ng buto. Napansin din nila na Siya’y huminto.
Alam na nilang ito’y hudyat na upang silay magdasal. Ang kanilang
koneksyon sa Espiritu ay biglang nanumbalik. Ang tugon ng babae ay,
“iyon ay totoo, Panginoon, ngunit ang mga aso sa ilalim ng
hapag-kainan ay pinapayagang kumain sa mga tira mula sa mga plato ng
mga bata.” Ikinumpara ba ni Jesus ang babae sa isang aso? Sa isang
sandali inisip nila na ito ay isang susi o paraan. Bigla nilang
napagtanto kung paano ang tingin ng mga Hudyo sa isang babaeng
dayuhan. Sa mahabang panahon ng Kanyang pananahimik bigla nilang
naalala ang mga leksiyon sa mga pagtuturo ni Jesus na ito’y
nagpapakita sa kanila kung paano nila kinakailangan na ihiwalay ang
kanilang mga sarili sa mundo, isipan at maling kuru-kuro tungkol sa
iba, at sa sinuman. Napansin nilang si Jesus ay hindi kailanma’y
tinataboy ang sinuman papalayo sa Kanya. Ni hindi ang taong inaalihan
ng demonyo, ang maruming babae na may problema sa dugo, ang mga pinuno
sa sinagoga, hindi kahit ang ketongin. “Mahusay na sagot”, ang sabi
Niya. Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Dahil sa sinabi mong ito, lumakad ka
na. Lumabas na ang demonyo sa iyong anak.” At pagdating ng babae sa
kaniyang bahay, nakita niyang lumabas na ang demonyo sa kaniyang anak.
Ang kaniyang anak ay nakahiga sa kama.

Natutunan ng mga alagad ang isa sa pinaka-mahalagang leksiyon sa araw
na ‘yaon. Huwag kailanma’y hayaang ang mga ipinangako ng mundo ay
magiging dahilan upang ikaw ay lumayo at kalimutan ang iyong tunay na
misyon. Alam nilang nabigo sila sa pagsubok na iniukol sa kanila,
ngunit alam din nilang si Jesus ay hindi kailanman ay tumalikod sa
kanila.

Advertisements

Mag-iwan ng Puna »

Walang puna.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

Lumikha ng libreng website o blog sa WordPress.com.

%d bloggers like this: