pag-aaral sa Biblia

Hunyo 23, 2015

Si Moses At Si Elias Mateo 17

Si Moses At Si Elias Mateo 17

Mateo 17:02-04. And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. At nagbagong-anyo siya sa harap nila; at nagliwanag ang kaniyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kaniyang mga damit. 3. 3. And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. At narito, nagpakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipagusap sa Kaniya.. 4. 4. Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias. At sumagot si Pedro, at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo’y dumito: kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng tatlong tabernakulo; isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias.

The question is, why did Moses and Elijah meet with Jesus? Ang tanong ay, kung bakit si Moises at si Elias ay nakikipagtagpo kay Hesus? They may have met to comfort Him, to remind Him of His mission, and to encourage Him. Sila ay maaaring nagtagpo upang magbigay ng kaginhawaan sa Kanya, upang ipaalala sa Kanya ng Kanyang misyon, at upang himukin Siya. But why did God send Moses and Elijah? Ngunit bakit sinugo ng Diyos sina Moises at Elias? This question can be accurately answered only by consulting the scriptures. Ang katanungan na ito ay maaaring tiyak na masasagot lamang sa pamamagitan ng pagsangguni sa mga kasulatan. To find the answer we must first find out how Moses and Elijah got to Heaven. Upang mahanap ang mga kasagotan, kailangan muna nating alamin kung paano si Moses at si Elias napunta sa langit.

Moises

Numbers (Mga Bilang) 27:12-14 KJV And the LORD said unto Moses, Get thee up into this mount Abarim, and see the land which I have given unto the children of Israel. (12) At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sumampa ka sa bundok na ito ng Abarim, at tanawin mo ang lupain na aking ibinigay sa mga anak ni Israel. (13) And when thou hast seen it, thou also shalt be gathered unto thy people, as Aaron thy brother was gathered. (13) At pagkakita mo niyaon, kung saan nagtitipon ang iyong mga taung-bayan ikaw rin ay kasama ng mga iyon, na gaya ng pagkakatipon ni Aaron na iyong kapatid: (14) For ye rebelled against my commandment in the desert of Zin, in the strife of the congregation, to sanctify me at the water before their eyes: that is the water of Meribah in Kadesh in the wilderness of Zin. (14) Sapagka’t kayo’y nanghimagsik laban sa aking salita sa ilang ng Zin, sa pakikipagtalo ng kapisanan, na ipakilala ninyong banal ako sa harap ng mga mata nila sa tubig. (Ito ang tubig ng Meriba sa Cades sa ilang ng Zin.).

Deuteronomy 34:4-7 KJV And the LORD said unto him, This is the land which I sware unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, saying, I will give it unto thy seed: I have caused thee to see it with thine eyes, but thou shalt not go over thither. Deuteronomio 34:4-7 KJV At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Ito ang lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na sinasabi, Aking ibibigay sa iyong mga supling: aking pinatingnan sa iyo ng iyong mga mata, nguni’t hindi ka daraan doon.  (5) So Moses the servant of the LORD died there in the land of Moab, according to the word of the LORD. (5) Sa gayo’y si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. (6) And he buried him in a valley in the land of Moab, over against Bethpeor: but no man knoweth of his sepulchre unto this day. (6)  At kaniyang inilibing siya sa libis sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Beth-peor; nguni’t sinomang tao ay hindi nakaaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. (7) And Moses was an hundred and twenty years old when he died: his eye was not dim, nor his natural force abated. (7) At si Moises ay may isang daan at dalawang pung taong gulang nang siya’y mamatay: ang kaniyang mata’y hindi lumabo, ni ang kaniyang lakas ay humina.

Jude 1:9 KJV Yet Michael the archangel , when contending with the devil he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee. Judas 1:09 Datapuwa’t ang arkanghel Miguel, nang makipaglaban sa diablo, na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kaniya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, Sawayin ka nawa ng Panginoon.

From just a few verses we see, Moses did not enter the promised land, but was buried in a valley in Moab. Mula lamang ng iilang talata nakikita natin na si Moises ay hindi nakapasok sa lupang pangako, ngunit siya ay inilibing sa lambak sa Moab. Michael the archangel disputed over Moses’ body with Satan. Ang arkanghel na si Miguel ay nakikipagtalo kay satanas ukol sa katawan ni Moises. We don’t know the details of the argument between Michael and Satan, but we know the Lord rebuked Satan. Hindi natin alam ang mga detalye ng mga pagtatalo sa pagitan nina Miguel at satanas, ngunit alam natin na sinuway ng Panginoon si Satanas. We also know Moses was in Heaven, because he came down to talk to Jesus. Alam rin natin na si Moises ay napunta sa langit, sapagkat siya ay bumaba na nakipag-usap kay Hesus.

Elias

2 Kings 2:10-12 KJV And he said, Thou hast asked a hard thing: nevertheless , if thou see me when I am taken from thee , it shall be so unto thee; but if not, it shall not be so. (11) And it came to pass, as they still went on, and talked, that, behold, there appeared a chariot of fire, and horses of fire, and parted them both asunder; and Elijah went up by a whirlwind into heaven . 2 Mga Hari 2:10-12 At sinabi niya, Ikaw ay humingi ng mabigat na bagay: gayon ma’y kung makita mo ako pagka ako’y inihiwalay sa iyo, magiging gayon din sa iyo; nguni’t kung hindi ay hindi magiging gayon. (11) At nangyari, samantalang sila’y nagpapatuloy, at nagsasalitaan, na narito, nagpakita ang isang karong apoy, at mga kabayong apoy, na naghiwalay sa kanila kapuwa; at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipoipo. (12) And Elisha saw it, and he cried, My father, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more : and he took hold of his own clothes, and rent them in two pieces. (12) At nakita ni Eliseo, at siya’y sumigaw. Ama ko, ama ko, mga karo ng Israel at mga mangangabayo niyaon! At hindi na niya nakita siya: at kaniyang hinawakan ang kaniyang sariling kasuutan, at hinapak ng dalawang hati.

The Bible tells us Elijah was taken up into Heaven in a whirlwind. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na si Elias ay kinuha ng Diyos sa Langit sa pamamagitan ng isang ipoipo. This is one of the few accounts of people ascending into Heaven without dying. Ito ay isa sa ilang mga pagsasalaysay at pagpapaliwanag hinggil sa mga tao na umaakyat sa langit nang hindi namamatay.

Elijah represents all those who will ascend into Heaven without tasting death. Si Elias ang kumakatawan sa lahat ng mga taong umakyat sa langit nang hindi nakaranas ng kamatayan.

1 Thessalonians 4:17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord. 1 Tesalonica 4:17 Pagkatapos, tayo namang mga buháy pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman.

Moses represents those who will be raised from the dead. Samantalang si Moises naman ay kumakatawan sa mga taong ibinangon mula sa patay.

1 Thessalonians 4:16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: 1 Tesalonica 4:16 Sa araw na iyon kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababâ ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna:

Following is a sample of proof texts explaining the subject of death and the process of resurrection. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng patunay na teksto na nagpapaliwanag ng mga paksa ukol sa kamatayan at ang kaparaanan ng muling pagkabuhay.

Psalms 49:15 KJV But God will redeem my soul from the power of the grave: for he shall receive me. Mga Awit 49:15 KJV Nguni’t tutubusin ng Diyos ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol: sapagka’t akoy tatanggapin Niya. Selah. Selah.

Isaiah 38:18 KJV For the grave cannot praise thee, death can not celebrate thee: they that go down into the pit cannot hope for thy truth. Isaias 38:18 Sapagka’t hindi ka maaring purihin ng Sheol, hindi ka maaring ipagdiwang ng kamatayan! Silang nagsisibaba sa hukay ay hindi makaaasa sa iyong katotohanan.

John 11:11-14 KJV These things said he: and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth; but I go, that I may awake him out of sleep. Juan 11:11-14 Idinugtong pa ni Jesus, “Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya.” (12) Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well. (12) Panginoon, kung natutulog lang po siya ay gagaling siya,” sagot ng mga alagad. (13) Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep. “Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro, ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito.” (14) Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead. (14) Nang magkagayo’y sinabi ni Jesus sa kanila malinaw, Si Lazaro ay patay.

John 5:28-29 KJV Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice , (29) And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life ; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation . Juan 5:28-29 (28)Huwag ninyong ipanggilalas ito: sapagka’t dumarating ang oras, na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig, (29)At magsisilabas; ang mga nagsigawa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay; at ang mga nagsigawa ng masama, ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol.

1 Corinthians 15:51-52 KJV (51) Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep , but we shall all be changed, (52) In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible , and we shall be changed. 1 Corinto 15:51-52 KJV (51) Narito, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo’y mamamatay ngunit lahat tayo’y babaguhin, (52) sa isang sandali, sa isang kisap-mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat.

Revelation 20:4-6 KJV And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years . Apocalipsis 20:4-6 At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito, sila’y pinagkalooban ng paghatol: at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita ng Dios, at ang mga hindi sumamba sa hayop, o sa kaniyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay; at sila’y nangabuhay, at nagsipagharing kasama ni Cristo sa loob ng isang libong taon. (5) But the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished. This is the first resurrection. (5) Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. (6) Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection : on such the second death hath no power , but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years. (6) Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli: sa mga ito’y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan; kundi sila’y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at mangaghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon.

Advertisements

Mag-iwan ng Puna »

Walang puna.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s

Sumulat ng Blog sa WordPress.com.

%d bloggers like this: