pag-aaral sa Biblia

Hulyo 24, 2015

Matthew 3:13-17 Jesus Baptized/Mateo 3:13-17 Nabautismuhan si Jesus

Matthew 3:13-17 MKJV Then Jesus came from Galilee to Jordan, to John, to be baptized by him. (14) But John restrained Him, saying, I have need to be baptized by You, and do You come to me? (15) And answering Jesus said to him, Allow it now, for it is becoming to us to fulfill all righteousness. Then he allowed Him. (16) And Jesus, when He had been baptized, went up immediately out of the water. And lo, the heavens were opened to Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon Him. (17) And lo, a voice from Heaven, saying, This is My beloved Son, in whom I am well pleased.

Mateo 3: 13-17 (13) Nang magkagayo’y naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan, upang siya’y bautismuhan niya. (14) Datapuwa’t ibig siyang sansalain ni Juan, na nagsasabi, Kinakailangan ko na ako’y iyong bautismuhan, at ikaw ang naparirito sa akin? (15) Nguni’t pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, Payagan mo ngayon: sapagka’t ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayo’y pinayagan niya Siya. (16) At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka’y umahon sa tubig: at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita Niya ang Espiritu ng Dios na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa kaniya; (17) At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan.

As Jesus approached the Jordan river, He paused for a moment along the road. Slowly His eyes gazed over the landscape taking in details of its simple beauty. Stately trees with leaves of jade, nourished with the reliable waters of the Jordan. Grass slowly swaying in the breeze. Flowers of purple, red, and blue adding a distinct contrast to the carpet of green. A butterfly fluttering from flower to flower, seeking nectar while carrying the next generation of pollen along its slender body. The vivid colors singing out praises to God as it unfolds it wings which had just been folded in prayer. Jesus thought of how vulnerable such a tender creator is. So small, colorful and defenseless. Jesus smiled as He pondered the message the butterfly spoke to Him. He knew the life of the butterfly reflected His own. Although surrounded by others, He would be alone. His life like the colors of the butterfly could not help but attract attention. His life, like that of the butterfly was totally reliant upon God for protection. Jesus knew this was His last chance to stand alone in His thoughts during the light of day. Jesus knew His next steps would change His life, and the world forever.

Nang papalapit na si Jesus sa ilog ng Jordan, Siya ay tumigil sandali sa tabi ng daan. Dahan-dahan at tinitigan Niyang mabuti ang tanawin sa dako roon at kinuha ang bawat payak ngunit magagandang detalye niyon. Marangya ang mga dahon na kagaya ng isang batong luntian, na binigyan ng sustansiya sa pamamagitan ng daloy ng ilog Jordan. Ang mga damo na dahan-dahang gumiwang-giwang sa ihip ng hangin. Mga bulaklak na kulay lila, pula, at asul na nagdagdag ng kakaibang kagandahan sa luntiang alpombra. Mga paru-parong wumagayway at pasalin-salin mula sa isang bulaklak patungo sa isa pa, naghahanap ng nektar na syang nagsasalin o nagdadala sa susunod pang salinlahi. Ang masigla at matitingkad na kulay na kumakanta bilang pagpuri sa Diyos samantalang binubuksan nito ang ang mga pakpak na nakatiklop sa pagdarasal. Inisip ni Jesus na kung paano at gaano kahihina ang mga likhang ito. Napakaliit, makukulay at walang depensa. Ngumiti si Jesus nang pinagbulay-bulayan ang mensahe na nakapaloob ng ang paru-paro’y nangungusap sa Kanya. Alam Niyang ang Kanyang buhay ay inilarawan din ng isang paru-paro. Kahit na nakapaligid ang karamihan, ngunit Siya ay nag-iisa pa rin. Ang Kanyang buhay ay kagaya ng kulay ng isang paru-paro hindi mo kailangang ipasawalang-bahala, kundi ito’y agaw pansin. Ang buhay Niya, kagaya ng isang paru-paro ay ganap na umaasa sa pangangalaga at pagtatanggol ng Diyos. Alam ni Jesus at sa saloobin Niya sa maliwanag na araw na yaon ay ang Kanyang pinakahuling pag-asa, pag-asa alang-alang sa susunod Niyang hakbang na makapagbabago ng Kanyang buhay, at ng sanlibutan magpakailanman.

As He approached the side of a hill Jesus took a deep breath, and spoke in His normal tone of voice, “Father I am ready,” . As He came up over the brink, He paused again. This time His eyes fastened upon another display of colors, those worn by a group of priests sent to gather information about a strange man with even stranger actions and words. To many this man was simply known as John the Baptist.

Huminga Siya ng malalim habang Siya’y papalapit sa gilid ng burol, at sa isang pangkaraniwan na tinig sinabi Niya, “Ama, handa na ako.” Nang narating Niya ang gilid, tumigil Siyang muli. Sa pagkakataong ito, ang Kanyang mga mata ay nakatuon sa nakahilirang mga kulay, yaon ay ang mga suot na damit ng mga pangkat ng Pare na ipinadala upang maglikom ng mga kaalaman ukol sa taong kakaiba sa kanilang pananaw, kakaiba ang kilos at ang mga salita. Para sa lahat, ang taong ito ay isang pangkaraniwang tao na si Juan ang mangbabautismo.

The priests in their stately robes were gathered to His left, while people from all walks of life waited patiently on His right. In the middle, about fifteen or twenty paces out in the river stood John with a small group of men helping people in and out of the water. Jesus turned to His right, walked down the hill, and quietly waited in line with the others listening to their comments as John spoke in a load, clear voice about repentance, water, the Holy Ghost, and fire. People around Him asked one another, “is this the Messiah? Is this the one the scriptures tell about? Are we about to be freed from bondage and oppression?”

Ang mga pare na nakasuot ng kanilang magagarang kasuotan ay nagtitipon sa Kanyang kaliwa, samantalang ang ibang tao na nanggagaling sa iba’t-ibang lugar at iba’t-ibang antas ng pamumuhay ay matiyagang naghihintay sa Kanyang Kanan. Sa gitna ng pagtitipon na yaon, labinlima o di ka kaya’y dalawangpo na lakad mula sa ilog ay nakatayo si Juan kasama ang iba pang grupo ng mga tao na tulong-tulong na makalusong at makaahon sa tubig. Bumaling si Jesus sa Kanyang kanan, naglakad pababa sa burol, at matahimik na hinintay kasama ang iba pa na nakikinig sa mga puna habang si Juan ay nagsasalita sa isang malakas, malinaw na boses tungkol sa pagsisisi, tubig, Banal na Espiritu, at kalayo. Ang isa’t-isa’y nagsipagtanong sa kapwa at sinabing, “Siya ba ang Mesiyas? Siya ba ang tinutukoy sa kasulatan? Tayo ba ay makakalaya na sa pagkaalipin at pang-aapi?”

One by one the people filed into the water, accepted baptism from John, and come out praising God, giving thanks for new hope in their lives. As Jesus began to enter the water a look of awe fell upon John’s face. He pointed and declared, ” behold the Lamb of God, which takes away the sin of the world.” John 1:29.

Isa’t-isa’y nakahelira sa tubig, tumanggap ng bautismo galing kay Juan, at umahon sa tubig nang may pagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat sa isang bagong pag-asa sa kanilang mga buhay. Samantalang si Jesus ay patungo na sa tubig, isang anyo nang pagkasindak ang nakita Niya sa mukha ni Juan. Itinuro niya at ipinahayag, “Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan!” (Juan 1:29).

John struggled against the weight of the water as he tried to run to Jesus. As he reached Him, John kneeled before Him, grasping Jesus’ waist and said, “I have need to be baptized by You, and do You come to me?” Jesus answered, “Allow it now, for it is becoming to us to fulfill all righteousness.”

Nilabanan ni Juan ang bigat ng tubig nang sinubukan niyang tumakbo patungo kay Jesus. Nang sapitin niya ang kinaroroon ni Jesus, siya’y lumuhod sa harapan Niya, hinawakan nang mahigpit ang baywang ni Jesus at sinabi, “Kinakailangan ko na ako’y iyong bautismuhan, at ikaw ang naparirito sa akin?” “Nguni’t pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, Payagan mo ngayon: sapagka’t ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayo’y pinayagan niya Siya. ”

John stood up and turned around as Jesus began walking to deeper water. They walked in an embrace with each placing his arm on the others shoulder. As they paused, the clouds began to separate. Jesus stood in the water with His right shoulder against John’s chest, both His hands grasping John’s right hand as John’s left hand was across Jesus’ back. John let Jesus into the water back first. As Jesus came up out of the water, “the heavens were opened to Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon Him. And lo, a voice from Heaven, saying, This is My beloved Son, in whom I am well pleased.”

Tumayo si Juan at bumaling kay Jesus habang Siya’y naglalakad tungo sa mas malalim na parte ng ilog. Naglakad sila sa tubig yakap ang bawat isa, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Jesus. Nang silay tumigil, ang mga ulap ay nagsimulang humiwalay. Nakatayo si Jesus sa tubig, ang Kanyang kanang balikat ay “kasalungat” sa dibdib ni Juan, ang Kanyang dalawang kamay ay mahigpit na humahawak sa kanang kamay ni Juan, samantalang ang kaliwang kamay ni Juan ay nasa likuran ni Jesus. Binautismohan ni Juan si Jesus (inilubog sa tubig, una ang likod nito), nang Siya ay umahon mula sa tubig, “At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka’y umahon sa tubig: at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Dios na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa Kaniya; At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit, na nagsasabi, Ito ang sinisinta Kong Anak, na siya Kong lubos na kinalulugdan.”

Why was Jesus’ baptism by John part of God’s plan? If you think of it, Jesus, the Son of God was baptized by a human. What does John’s miraculous birth and education by God have to do with Jesus’ baptism?

Bakit ang pagbibinyag o pagbabaustismo ni Juan kay Jesus ay bahagi ng plano ng Diyos? Kung iyong iisipin, si Jesus, anak ng Dakilang Diyos ay bininyagan ng isang tao. Ano ang nagagawa ng isang mahimalang pagkasilang at edukasyon ni Juan sa kaganapan nang pagbibinyang ni Jesus?

Advertisements

Mag-iwan ng Puna »

Walang puna.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

Sumulat ng Blog sa WordPress.com.

%d bloggers like this: